Skip to main content

ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ သက္ဦးေမာင္(ခ)၀လံုး ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မုိးေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ မီဒီယာ႐ႈေထာင့္မ်ားမွသံုးသပ္ခ်က္


ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေအာက္ပါ သံုးသပ္ခ်က္ကို သမၼတထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

============================================
ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ သက္ဦးေမာင္(ခ)၀လံုး ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မုိးေအာင္တုိ႔ႏွစ္ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ မီဒီယာ႐ႈေထာင့္မ်ားမွသံုးသပ္ခ်က္

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၃ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၈

"ဥပေဒ႐ႈေထာင့္သံုးသပ္ခ်က္"

၁။ ျမန္မာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ သက္ဦးေမာင္(ခ)၀လံုး ႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး(ခ)မုိးေအာင္တုိ႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ - ၃ (၁) (ဂ) ကိုေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆုိကာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုး၊ ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး (၆) ဦးရဲလြင္က ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။
၂။ အမႈတြင္ အေရးၾကီးေသာသက္ေသ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို တရားရံုးေတာ္မွ လက္ခံသံုးသပ္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ၎သက္ေသထြက္ဆိုစဥ္က အမွတ္ (၈) ရဲတပ္ရင္းမွအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ လာေရာက္ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ႏိုင္လင္းမွာ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေဆာင္းရိပ္မြန္စားေသာက္ဆိုင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့သည္ဆိုေသာ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးခင္ေမာင္လင္းအား သက္ေသအျဖစ္တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းမွာ အမႈ၏ကြင္းဆက္ကို ျပတ္ေတာက္ ေစၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏သံသယတြင္ အေရးၾကီးသက္ေသတစ္ဦးကို တရားလိုဘက္မွတင္ျပရန္ပ်က္ကြက္သည္ပာု သံုးသပ္ရပါသည္။
၃။ သတင္းေထာက္မ်ားထံမွ ရရွိသည္ဆိုေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ ေတြ႕ရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ တပ္ရင္း၊ ႐ံုး ၊ ဌာနတစ္စံုတစ္ရာမွ တာဝန္ခံ၊ အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေလကိုမွ် အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သတင္းေထာက္မ်ားကိုသာအျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေစရန္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွသက္ေသ ရဲမွဴးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းတင္သြင္းလာေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ ထုတ္ယူလာသည့္အေထာက္အထားမ်ားမွာ လ်ွိဳ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္း မ်ားပာု သံုးသပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၄။ ၎အျပင္ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕မွသက္ေသခံတင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာသည္ မျပည့္မစံုေဖာ္ျပထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရဲမွဴးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွာ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူပာု လာေရာက္ထြက္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာ ရံုးေတာ္သို႔တင္ျပနိုင္ျခင္းမရွိသလို သတင္းေထာက္မ်ား၏လက္ကိုင္ဖုန္းကိုပင္ ရံုးေတာ္ေရွ႕အမႈစစ္ေဆးစဥ္ လာေရာက္ခဲ့ေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌ဖြင့္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္စြာမဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါသည္။
၅။ ဝလံုး၏ေနအိမ္မွသိမ္းဆည္းရမိေသာ ျမန္မာတိုင္းမ္မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ကိုညိဳထြန္းေအာင္ (AA) ၊ ကိုထြန္းေအာင္ (ANC)တို႔၏ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား မွတ္သားထားသည့္မွတ္စုစာအုပ္ကို သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွတ္စုစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ကိုညိဳထြန္းေအာင္(AA)၊ ကိုထြန္းေအာင္ (ANC) တို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသလို မည္သည့္တရားလိုႏွင့္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကမွ ခိုင္လံုစြာထြက္ဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘဲ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားခံမ်ားက ယင္းအဖြဲ႕မ်ားထံ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ အေျခအေနအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္းသံုးသပ္ကာ အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ထင္ေၾကးျဖင့္ လိုရာဆြဲေတြးကာ အျပစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းျမင္သာပါသည္။
၆။ အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒသည္ ကမာၻစစ္ကာလက သူလွ်ိဳမ်ားအျပန္အလွန္ေစလႊတ္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာတိုးတက္ေသာေခတ္တြင္ ယင္းဥပေဒမွာဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအားေထာင္ဒဏ္ (၇) နွစ္ အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူ႔သိပိုင္ခြင့္ကိုတားဆီးျခင္းျဖစ္သည္။
၇။ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒသည္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာဥပေဒသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၂ အျဖစ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာဥပေဒျဖစ္သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ားအနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(ဆ) အရ ေရွးဦးက်ေသာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေနာက္က်ေသာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္တုိ႔ ဆန္႔က်င္ကြဲလဲြေနပါက ေနာက္က်ေသာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။
၈။ ၀လံုးႏွင့္ေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔မွာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ လခစားသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းသမားမ်ားကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရသာအေရးယူရပါမည္။ ယခုလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒအရ အေရးယူ ထားျခင္းမွာ ဥပေဒအရမွားယြင္းပါသည္။
၉။ ေလာေလာဆယ္သာဓကနမူနာမွာ အလဲဗင္းမီဒီယာမွသတင္းစာဆရာသံုးဦးကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္အေရးယူျခင္းအေပၚ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရသာအေရးယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းသာဓက ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

"မီဒီယာ႐ႈေထာင့္သံုးသပ္ခ်က္"

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ အပိုဒ္ ၃ (ခြဲ - ၁)တြင္ “မီဒီယာဌာနတစ္ခုသည္ ေပါက္ၾကားလာေသာ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား) ကို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ေစသည္ဟု ခုိင္လံုပါက လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တာ၀န္ရွိသည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္က ဤတာ၀န္၀တၱရား ကို ေထာက္ခံသည္” ဟုေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
၂။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ ၀လံုးႏွင့္ ေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔မွာ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
၃။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေျမျပင္တြင္အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကိုအေျခခံကာ ဌာေနရခိုင္မ်ားအသတ္ခံရျခင္း၊ ဟိႏၵဴမ်ားအသတ္ခံရျခင္း၊ မြတ္ဆလင္မ်ားအသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အသတ္ခံရသည့္သတင္းမ်ားကိုလည္း လူထုသတင္းအမွန္သိရွိေရးအတြက္ ၎တုိ႔ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အတုိင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
၄။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္လည္း သတင္းသမား၏က်င့္၀တ္ျဖစ္သည့္ ဘက္မွ်ေအာင္သတင္းေပးပို႔ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရင္း ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏုိင္(လိုျပ ၈)ကလည္း ထြက္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အမွန္အတုိင္းထြက္ဆုိခဲ့သည့္ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏုိင္ကို ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
၅။ သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ိဳးစံုကို ေနရာမ်ိဳးစံုမွရရွိေအာင္စုေဆာင္းကာ ျပည္သူသုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပရေသာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၎တုိ႔ထံတြင္ အခ်က္အလက္မ်ိဳးစံု သည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ၀လံုးႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔တြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္၊ ဒုသမၼတခရီးစဥ္ စသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေတြ႕ရွိရျခင္းႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ လိပ္စာကတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားရွိေနျခင္းမွာလည္း သတင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္သူသတင္းသမား အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။
၆။ ၎တုိ႔ရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳေရးက်ိဳးေပါက္ေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း တရား႐ံုးတြင္သက္ေသမျပႏိုင္ဘဲ “ အထက္ပါလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားခံမ်ားက ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ႏုိင္သည့္ အေျခအေန၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္မွာ ျမင္သာသည္” ဟုသာ တရား႐ံုးစီရင္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၇။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ မည္သည့္သတင္းမွ်လည္း ထြက္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံသိကၡာက်ရျခင္း၏ဇာစ္ျမစ္မွာ ၎တို႔ေရးသားသည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ရေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

Union Lawyers’ & Paralegals’ Association
Myanmar Media Lawyers’ Network
Myanmar Journalist Network
Myanmar Journalist Network (Ayarwaddy)
Myae Latt Journalist Network
Southern Myanmar Journalist Network
Lashio Reporters Group
Taunggyi Journalist Association
Comments

Popular posts from this blog

သတင်းသမား ဦးအောင်မိုးမြင့် ကွယ်လွန်

Unicode/Zawgyi-One ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် အခြေစိုက် နေထိုင်သည့် ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် မေလ ၁၆ ရက်နေ့က ကင်ဆာရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သွားသည်။  ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၄၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း BBC အသံလွှင့်ဌာနက ကာလအတန်ကြာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်  သပြေကုန်းရွာ ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ကိုကြွက်ဖြူအမည်ဖြင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊  ထိုင်းရောက် မြန်မာပြည်သား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြောင်းကို အထူးပြု ရေးသားတင်ဆက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ တည်ထောင်ထားသည့် သတင်းနှင့် မီဒီယာ ကွန်ယက် (Network Media Group) ၏ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်မိုးမြင့်သည် RFA သတင်းဌာနအတွက် သတင်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးပို့ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာ မြန်မာသတင်းအဖွဲ့ (BNI) တွင်လည်း အရေးကြီးသော တာဝန်များကို ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သတင်းသမား ဦးအောင်မိုးမြင့် ကွယ်လွန်သွားခြင်းမှာ သတင်းလောကအတွက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပါသည်။  မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်က ဝမ်းနည်းကြော

တည်းဖြတ်ခြင်း သင်တန်း

[Zawgyi-One below] သတင်း၊ ဆောင်းပါး တည်းဖြတ်ခြင်း အခြေခံအဆင့် သင်တန်းကို ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့က MJN ရုံးမှာ နှစ်ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူတွေက သင်တန်းကာလ နောက်ပိုင်းမှာလည်း တည်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး  အွန်လိုင်းမှာ ဆက်လက် တွေ့ဆုံ လေ့လာနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာပါဝင်သူတွေက လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နေကြပါပြီ။ သင်တန်းမှာ Facebook သုံးဖို့ ခေတ္တ အနားပေးချိန်တွေ ရှိတာကို သူတို့ ပြန်သတိရကောင်း ရနေပါလိမ့်မယ်။ ကော်ဖီမစ်နဲ့ ဧည့်ခံခြင်းမရှိတာကိုလည်း အမှတ်ရနေဖွယ် ရှိပါတယ်။ ကော်ဖီမစ်ဟာ အသောက်များရင် ဆေးရုံရောက်နိုင်တယ်လို့ သင်တန်းနည်းပြက ခြိမ်းခြောက်တာကိုတော့ သူတို့ ကြောက်ဟန် မရှိပါ။ သံပုရာရည် ကိုယ်တိုင်ဖျော်သောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတာကို သင်တန်းတက်သူ အများအပြား လိုက်နာကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားချင်တာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အိပ်ချင်ပြေဖို့ ဖျော်သောက်ကြပုံ ရပါတယ်။ သင်တန်းနည်းပြဖြစ်သူကတော့ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆနေပါတယ်။ ## တည္းျဖတ္ျခင္း သင္တန္း ============== သတင္း၊ ေဆာင္းပါး တည္းျဖတ္ျခင္း အေျခခံအဆင့္ သင္တန္းကို ဇြန္ ၁၅

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း - မတ္ ၉

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက NJN ရံုးတြင္ သတင္းသမားတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ Myanmar Institute for Democracy (MID) ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲထြဋ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို သတင္းသမားမ်ား ပိုမိုသိရိွနားလည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား တင္ဆက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စကားဝိုင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း  ဤသို႔ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားကို မၾကာခဏ  ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။